Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 34 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20212021/09/30
Proiect 33 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”2021/09/30
Proiect 32 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Octombrie –Noiembrie -Decembrie 20212021/09/01
Proiect 31 / 2021Privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz şi de interes public local -12021/08/11
Proiect 30 / 2021privind rectificarea Bugetului local pe anul 2021 al Comunei Bozioru, Judeţul Buzău2021/08/11
Proiect 29 / 2021Privind atestarea modificării domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/14
Proiect 28 / 2021pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Bozioru în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”2021/07/14
Proiect 27 / 2021privind rectificarea Bugetului local pe anul 20212021/07/02
Proiect 26 / 2021privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 20212021/07/02
Proiect 25 / 2021privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani2021/07/02
Proiect 24 / 2021Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bozioru2021/07/02
Proiect 23 / 2021privind rectificarea Bugetului local pe anul 20212021/06/15
Proiect 22 / 2021Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acesteași prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene2021/06/10
Proiect 21 / 2021Cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorialăcomuna Bozioru, judeţul Buzău2021/06/10
Proiect 20 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Iulie- august- septembrie 20212021/06/10
Proiect 19 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociaţie2021/06/10
Proiect 18 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina in Asociatie2021/06/10
Proiect 17 / 2021privind încredinţarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apa S.A. Buzău2021/05/28
Proiect 16 / 2021privind aprobarea Contului de Execuţie şi închiderea Exerciţiului financiar bugetar pe anul 20202021/05/22
Proiect 15 / 2021Privind atestarea modificării domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/04/12
Proiect 14 / 2021privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţaţiei de 2,6%2021/04/12
Proiect 13/ 2021privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 20212021/04/12
Proiect 12 / 2021Privind aprobarea programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate, precum şi amplasamentul staţiilor publice de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Bozioru2021/04/12
Proiect 11 / 2021privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru pentru anul 20212021/04/02
Proiect 10 / 2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna BOZIORU este membru asociat2021/03/26
Proiect 9 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile aprilie, mai şi iunie 20212021/03/26
Proiect 8 / 2021pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii şcolari 2021 – 2022 şi 2022 – 20232021/03/26
Proiect 7 / 2021privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, respectiv organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bozioru şi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/03/26
Proiect 6 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Bozioru este membru asociat2021/02/08
Proiect 5 / 2021privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/02/08
Proiect 4 / 2021Privind aprobarea Organigramei şi modificarea Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/02/08
Proiect 3 / 2021Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu2021/02/08
Proiect 2 / 2021privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 20202021/01/05
Proiect 1 / 2021privind aprobarea acoperii deficitului bugetar aferent anului 2020 al secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/01/05
Proiect 42 / 2020Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local2020/12/24
Proiect 41 / 2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzau în anul 20212020/12/24
Proiect 40 / 2020privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20212020/12/24
Proiect 39 / 2020Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20212020/12/24
Proiect 38 / 2020privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 20212020/12/24
Proiect 37 / 2020Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru2020/12/24
Proiect 36 / 2020Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precumşi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă domestică2020/11/20
Proiect 35 / 2020privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/11/20
Proiect 34 / 2020privind rectificarea bugetului local pentru anul 20202020/11/20
Proiect 33 / 2020Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/11/20

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Comments are closed.