Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Denumire document:Emis la data:Descriere pe scurt a documentului:
Proiect 14 / 20242024/04/22Privind aprobarea contului de executie al bugetului local şi situaţiile financiare anuale pentru anul 2023
Proiect 13 / 20242024/04/02Privind alegerea pre􏱚edintelui de 􏱚sedinta􏰢 pentru lunile Aprilie 􏰊 Mai – Iunie 2024
Proiect 12 / 20242024/04/02Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2023
Proiect 11 / 20242024/04/02privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Bozioru este membru asociat
Proiect 10 / 20242024/04/01privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru  anul 2025 cu rata inflaţaţiei de 10,4%
Proiect 9 / 20242024/03/12privind aprobarea Programului de acţiune comunitară la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău, aferent anului 2024
Proiect 8 / 20242024/01/23privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2023
Proiect 7 / 20242024/01/23privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 6 / 20242024/01/15Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – ,,terenuri cu destinaţie forestieră” situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 5 / 20242024/01/15privind aprobarea participării UAT – Comuna BOZIORU la Programul național multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
Proiect 4 / 20242024/01/15privind modificarea tarifului de eliminare prin depozitare, a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din comuna Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 3 / 20242024/01/04privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizației de funcționare și profil de activitate, a autorizației de amplasare și profil de activitate, precum și stabilirea orarului de funcționare pentru agenții economici, persoane fizice autorizate și persoane juridice care desfășoară activități comerciale pe raza comunei Bozioru, județul Buzău
Proiect 2 / 20242024/01/04privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău şi a Listei de Investiţii pe anul 2024
Proiect 1 / 20242024/01/04Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2023 din excedentul bugetar al bugetului local
Proiect 56 / 20232023/12/21privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
Proiect 55 / 20232023/12/18privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2024
Proiect 54 / 20232023/12/18privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU in adunarea generala a A.D.I. „Buzau 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei C.A. Rosetti in Asociatie
Proiect 53 / 20232023/12/18privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2024
Proiect 52 / 20232023/12/18Privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de venit minim de incluziune conform Legii nr.196/2016 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2024
Proiect 51 / 20232023/12/18privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
Proiect 50 / 20232023/12/15Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2024-2025 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 49 / 20232023/12/05privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
Proiect 48 / 20232023/12/04privind implementarea proiectului „MODERNIZARE ULIŢE SĂTEŞTI, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU **
Proiect 47 / 20232023/12/04privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentru obiectivuldeinvestiţii:„MODERNIZAREULIŢE SĂTEŞTI, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU **)
Proiect 46 / 20232023/12/04Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Ianuarie – Februarie – Martie 2024
Proiect 45 / 20232023/11/27Privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru precum si aprobarea Statului de functii si a Organigramei în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
Proiect 44 / 20232023/11/14Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate, aplicabil la nivelul comunei Bozioru, județul Buzău
Proiect 43 / 20232023/11/14Privind decontarea cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici din cadrul Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 42 / 20232023/10/25privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Bozioru, judeţul Buzău şi a Regulamentului local de urbanism aferent
Proiect 41 / 20232023/10/25privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2024
Proiect 40 / 20232023/10/25Privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău a impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2024
Proiect 39 / 20232023/10/23Privind modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 38 / 20232023/10/23privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 2023 -2024 şi a reprezentanţului în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 37 / 20232023/10/23pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Bozioru, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, componenta C15: Educaţie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie și dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar, Investiţia 10. Dezvoltarea reţelei de școli verzi și achiziţionarea de microbuze verzi
Proiect 36 / 20232023/09/22Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unui imobil – teren cu destinaţia ,,drum vicinal” situat în comuna Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 35 / 20232023/09/22Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Octombrie – Noiembrie – Decembrie 2023
Proiect 34 / 20232023/09/13privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
Proiect 33 / 20232023/08/16pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru anii şcolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 şi 2026-2027 pentru unitătile de învățământ de pe raza u.a.t Bozioru
Proiect 32 / 2023 2023/08/03privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
Proiect 31 / 2023 2023/08/03Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – terenuri cu destinaţia ,,drumuri vicinale” situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 30 / 2023 2023/08/03cu privire la înlocuirea preşedintelui de sedinţă dl. consilier SPĂTARU MARIAN cu dl. consilier MORĂRESCU ANDREI
Proiect 29 / 2023 2023/07/25privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2023
Proiect 28 / 2023 2023/07/21Privind instituirea de restricţii de cirulaţie cu limite de tonaj pe drumurile comunale DC 85 şi DC 89 şi a Podului Fişici aparţinând domeniului public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 27 / 2023 2023/07/03privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
Proiect 26 / 2023 2023/06/06privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC85 și DC89, comuna Bozioru, județul Buzău”
Proiect 25 / 2023 2023/06/06Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Iulie – August – Septembrie 2023
Proiect 24 / 2023 2023/06/06privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație
Proiect 23 / 2023 2023/05/25privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
Proiect 22 / 2023 2023/05/19Privind aprobarea contului de executie al bugetului local şi situaţiile financiare anuale pentru anul 2022 
Proiect 21 / 2023 2023/05/19privind privind aderarea si includerea Comunei Bozioru in parteneriatul LEADER Grup de Actiune Locala (GAL) „Colinele Buzaului” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
Proiect 20 / 2023 2023/05/19privind pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Bozioru în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
Proiect 19 / 2023 2023/05/12Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Mai 2023 – Iunie 2023
Proiect 18 / 2023 2023/05/09privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
Proiect 17 / 2023 2023/04/19privind stabilirea salariului de bază lunar, al secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău şi actualizarea indemnizaţiei consilierilor locali conform Legii nr.103/2023
Proiect 16 / 2023 2023/03/29pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza unităţii administrativ – teritoriale a comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 15 / 2023 2023/03/29Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 14 / 2023 2023/03/29privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2024 cu rata inflaţaţiei de 13,8%
Proiect 13 / 2023 2023/03/29pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
Proiect 12 / 2023 2023/03/14Privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru pe anul 2023, pentru aprobarea obiectivului de investiţie: ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BOZIORU”
Proiect 11 / 2023 2023/02/17Privind alegerea pre􏱏edintelui de 􏱏edint􏰞 pentru lunile: Aprilie 2023 – Iunie 2023
Proiect 10 / 2023 2023/02/17pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “PROGAZ BUZĂU 2020”
Proiect 9 / 2023  2023/02/15privind darea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical din imobilul situat administrativ în sat Bozioru, Comuna Bozioru, 􏰗􏰘􏰙􏰚􏰛􏰘􏰜 􏰑􏰘􏰝􏰞􏰘
Proiect 8 / 2023 2023/01/20pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 7 / 20232023/01/17privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi unitatea Administrativ Teritorială Bozioru, judeţul Buzău, în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod MySmis 130963
Proiect 6 / 20232023/01/16privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 5 / 20232023/01/16aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2022
Proiect 4 / 20232023/01/16privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2022
Proiect 3 / 20232023/01/06privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău şi a Listei de Investiţii pe anul 2023
Proiect 2 / 2023 2023/01/03Privind efectuarea demersurilor de înscriere a comunei Bozioru în Planul de amenajare a teritoriului naţional– Secţiunea VIII-a – zone cu resurse turistice
Proiect 1 / 2023 2023/01/03Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2020-2022 din excedentul bugetar al bugetului local
Proiect 53 / 2022 2022/12/21privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Ianuarie 2023 – Martie 2023
Proiect 52 / 2022 2022/12/21privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie ,,Modernizare sistem iluminat public stradaldin Comuna Bozioru, judetul Buzau”
Proiect 51 / 2022 2022/12/09privind aprobarea închirierii prin “licitatie publica” a imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău
Proiect 50 / 2022 2022/12/09privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna BOZIORU este membru asociat
Proiect 49 / 2022 2022/12/09privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2023
Proiect 48 / 2022 2022/12/09privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2023
Proiect 47 / 2022 2022/12/09privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legiinr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023
Proiect 46 / 2022 2022/12/09privind privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
Proiect 45 / 2022 2022/12/09privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2023
Proiect 44 / 2022 2022/12/09privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău a impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2023, stabilirea rangului şi zonareaîn cadrul localităţii
Proiect 43 / 2022 2022/12/05privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
Proiect 42 / 2022 2022/11/24Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – terenuri cu destinaţia ,,drum public local” situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 41 / 2022 2022/11/24privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 40 / 20222022/11/03privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
Proiect 39 / 20222022/10/18Privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului – teren şi construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, în imobil cu altă destinaţie
Proiect 38 / 20222022/10/14Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023
Proiect 37 / 20222022/10/14privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bozioru consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 2022 -2023
Proiect 36 / 20222022/08/31Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Ocrombrie – Noiembrie – Decembrie 2022
Proiect 35 / 20222022/08/31privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020
Proiect 34 / 20222022/08/31privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie,a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare Drumuri comunale DC 85 și DC 89, comuna Bozioru, județul Buzău”
Proiect 33 / 20222022/08/31privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
Proiect 32 / 20222022/08/10privind stabilirea modului de calcul a valorilor impozabile pentru clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale, începând cu data de 1 ianuarie 2023
Proiect 31 / 20222022/07/29privind participarea Comunei Bozioru la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”
Proiect 30 / 20222022/07/01privind aprobarea vanzarii, cu respectarea dreptului de preemtiune către domnul Lautaru Ion si doamna Balţescu Julieta a terenului în suprafata de 500 m.p., cu nr. Cadastral 20323 Bozioru, ce apartine domeniului privat al comunei Bozioru, judetul Buzău
Proiect 29 / 20222022/07/01privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu plic închis  si stabilirea pretului depornire la licitatie a materialui lemnos  conform APV-urilor nr. 1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B
Proiect 28 / 20222022/07/01privind aprobarea prelungirii, prin  ,,act adiţional,” a contractului de închiriere nr.471/08.04.2010, încheiat între Comuna Bozioru  şi S.C. DAMAR S.R.L.
Proiect 27 / 20222022/07/01privind aprobarea prelungirii, prin  ,,act adiţional,” a contractului de închiriere nr.1975/05.08.2020, încheiat între Comuna Bozioru  şi S.C. 2M FARMA SRL
Proiect 26 / 20222022/07/01privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
Proiect 25 / 20222022/06/15privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în  semestrul I al anului 2022
Proiect 24 / 20222022/06/15privind aprobarea Regulamentul de eliberare a avizului de principiu şi a acordului administratorului drumurilor pentru lucrările aferente reţelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău, care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi
Proiect 23 / 20222022/06/15privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
Proiect 22 / 20222022/06/15Privind alegerea pre􏱄edintelui de s􏱄edint􏰟 pentru lunile Iulie 􏰀 – August – Septembrie 2022
Proiect 21 / 20222022/05/26privind categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrulProgramului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
Proiect 20 / 20222022/05/26privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
Proiect 19 / 20222022/05/26privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizarecătre Compania de Apa S.A. Buzău
Proiect 18 / 20222022/05/18privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație
Proiect 17 / 20222022/04/28Privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a unui imobil, (teren şi construcţie), situat în intravilanul satului Scăeni
Proiect 16 / 20222022/04/28Privind aprobareacontului de executie al bugetului local şi situaţiile financiare anuale pe anul 2021 
Proiect 15 / 20222022/03/28privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație
Proiect 14 / 20222022/03/28privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflaţaţiei de 5,1%
Proiect 13 / 20222022/03/21Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Aprilie – Mai – Iunie 2022
Proiect 12 / 20222022/02/24privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru􏰓 􏰗􏰘􏰙􏰚􏰛􏰘􏰜 􏰑􏰘- 2
Proiect 11 / 20222022/02/24Privind aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa maximă autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal – DC 86 – din localitatea Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 10 / 20222022/02/23Privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bozioru, prin concesiune
Proiect 9 / 20222022/02/22privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022 -1
Proiect 8 / 20222022/02/11privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău 
Proiect 7 / 20222022/02/04privind actualizarea prețului de închiriere, redistribuirea suprafețelor de pajişte disponibile aflate în proprietatea privată a localității și actualizarea Regulamentului privind regimul închirierii suprafeţelor de pajişti aflate în proprietatea privată a comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 6 / 20222022/02/04pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei BOZIORU în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”
Proiect 5 / 20222022/01/12privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru şi a Listei de Investiţii pe anul 2022
Proiect 4 / 20222022/01/10privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA şi MIHĂILEŞTI în Asociație
Proiect 3 / 20222022/01/10privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociație
Proiect 2 / 20222022/01/06Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 202
Proiect 1 / 20222022/01/06privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în  semestrul II al anului 2021
Proiect 50 / 20212021/12/23Privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru, județul Buzău
Proiect 49 / 20212021/12/23privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021
Proiect 48 / 20212021/12/08Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
Proiect 47 / 20212021/12/08privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 46 / 20212021/12/08privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2022
Proiect 45 / 20212021/12/06privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021
Proiect 44 / 20212021/12/06privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri în Consiliul de Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar
Proiect 43 / 20212021/11/22privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021
Proiect 42 / 20212021/11/18Privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022” beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 41 / 20212021/11/18Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 40 / 20212021/11/18privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2022
Proiect 39 / 20212021/11/12privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2022
Proiect 38 / 20212021/11/09Privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, a impozitelor  şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  pentru anul fiscal 2022 
Proiect 37 / 20212021/10/28Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 2021 – 2022
Proiect 36 / 20212021/10/28privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bozioru în Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii Gimnaziale Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 35 / 20212021/10/22Privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău
Proiect 34 / 20212021/09/30privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021
Proiect 33 / 20212021/09/30privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
Proiect 32 / 20212021/09/01Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Octombrie –Noiembrie -Decembrie 2021
Proiect 31 / 20212021/08/11Privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz şi de interes public local -1
Proiect 30 / 20212021/08/11privind rectificarea Bugetului local pe anul 2021 al Comunei Bozioru, Judeţul Buzău
Proiect 29 / 20212021/07/14Privind atestarea modificării domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 28 / 20212021/07/14pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Bozioru în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”
Proiect 27 / 20212021/07/02privind rectificarea Bugetului local pe anul 2021
Proiect 26 / 20212021/07/02privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2021
Proiect 25 / 20212021/07/02privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani
Proiect 24 / 20212021/07/02Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bozioru
Proiect 23 / 20212021/06/15privind rectificarea Bugetului local pe anul 2021
Proiect 22 / 20212021/06/10Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acesteași prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene
Proiect 21 / 20212021/06/10Cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorialăcomuna Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 20 / 20212021/06/10Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Iulie- august- septembrie 2021
Proiect 19 / 20212021/06/10privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociaţie
Proiect 18 / 20212021/06/10privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina in Asociatie
Proiect 17 / 20212021/05/28privind încredinţarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apa S.A. Buzău
Proiect 16 / 20212021/05/22privind aprobarea Contului de Execuţie şi închiderea Exerciţiului financiar bugetar pe anul 2020
Proiect 15 / 20212021/04/12Privind atestarea modificării domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 14 / 20212021/04/12privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţaţiei de 2,6%
Proiect 13/ 20212021/04/12privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 2021
Proiect 12 / 20212021/04/12Privind aprobarea programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate, precum şi amplasamentul staţiilor publice de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Bozioru
Proiect 11 / 20212021/04/02privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru pentru anul 2021
Proiect 10 / 20212021/03/26privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna BOZIORU este membru asociat
Proiect 9 / 20212021/03/26Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2021
Proiect 8 / 20212021/03/26pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii şcolari 2021 – 2022 şi 2022 – 2023
Proiect 7 / 20212021/03/26privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, respectiv organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bozioru şi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 6 / 20212021/02/08privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Bozioru este membru asociat
Proiect 5 / 20212021/02/08privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 4 / 20212021/02/08Privind aprobarea Organigramei şi modificarea Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 3 / 20212021/02/08Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu
Proiect 2 / 20212021/01/05privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2020
Proiect 1 / 20212021/01/05privind aprobarea acoperii deficitului bugetar aferent anului 2020 al secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 42 / 20202020/12/24Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
Proiect 41 / 20202020/12/24privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzau în anul 2021
Proiect 40 / 20202020/12/24privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2021
Proiect 39 / 20202020/12/24Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
Proiect 38 / 20202020/12/24privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2021
Proiect 37 / 20202020/12/24Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru
Proiect 36 / 20202020/11/20Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precumşi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă domestică
Proiect 35 / 20202020/11/20privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Proiect 34 / 20202020/11/20privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
Proiect 33 / 20202020/11/20Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local