Hotărâri ale Consiliului local

Denumire document:Emis la data:Descriere pe scurt a documentului:
HCL  13 / 20242024/04/25Privind aprobarea contului de executie al bugetului local şi situaţiile financiare anuale pentru anul 2023
HCL  12 / 20242024/04/25Privind alegerea pre􏱚edintelui de 􏱚sedinta􏰢 pentru lunile Aprilie 􏰊 Mai – Iunie 2024
HCL  11 / 20242024/04/25Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2023
HCL  10 / 20242024/04/25privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Bozioru este membru asociat
HCL  9 / 20242024/04/25privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru  anul 2025 cu rata inflaţaţiei de 10,4%
HCL  8 / 20242024/04/25privind aprobarea Programului de acţiune comunitară la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău, aferent anului 2024
HCL  7 / 20242024/02/12privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2023
HCL  6 / 20242024/02/12privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  5 / 20242024/02/12Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – ,,terenuri cu destinaţie forestieră” situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău
HCL  4 / 20242024/02/12privind aprobarea participării UAT – Comuna BOZIORU la Programul național multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
HCL  3 / 20242024/02/12privind modificarea tarifului de eliminare prin depozitare, a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din comuna Bozioru, judeţul Buzău
HCL  2 / 20242024/02/12privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău şi a Listei de Investiţii pe anul 2024
HCL  1 / 20242024/01/08Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2023 din excedentul bugetar al bugetului local
HCL  56 / 20232023/12/27privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
HCL  55 / 20232023/12/27privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2024
HCL  54 / 20232023/12/27privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU in adunarea generala a A.D.I. „Buzau 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei C.A. Rosetti in Asociatie
HCL  53 / 20232023/12/27privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2024
HCL  52 / 20232023/12/27privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de venit minim de incluziune conform Legii nr.196/2016 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2024
HCL  51 / 20232023/12/27privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2024-2025 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  50 / 20232023/12/27privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Bozioru și a Regulamentului Local de Urbanism aferent și prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Orașului/Comunei și Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.34/21.11.2000
HCL  49 / 20232023/12/27privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2024
HCL  48 / 20232023/12/27privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău a impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2024
HCL  47 / 20232023/12/20privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
HCL  46 / 20232023/12/08privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
HCL  45 / 20232023/12/08privind implementarea proiectului „MODERNIZARE ULIŢE SĂTEŞTI, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU **
HCL  44 / 20232023/12/08privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentruobiectivul de investiţii: „MODERNIZARE ULIŢE SĂTEŞTI,COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU **)
HCL  43 / 20232023/12/08privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Ianuarie – Februarie – Martie 2024
HCL  42 / 20232023/12/08privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru precum si aprobarea Statului de functii si a Organigramei în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
HCL  41 / 20232023/12/08privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate sau deosebite, aplicabil la nivelul comunei Bozioru, județul Buzău
HCL  40 / 20232023/12/08privind decontarea cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  39 / 20232023/11/10Privind modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  38 / 20232023/10/26privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 2023 -2024 şi a reprezentanţului în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Bozioru, judeţul Buzău
HCL  37 / 20232023/10/26pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Bozioru, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, componenta C15: Educaţie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie și dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar, Investiţia 10. Dezvoltarea reţelei de școli verzi și achiziţionarea de microbuze verzi
HCL  36 / 20232023/10/26Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unui imobil – teren cu destinaţia ,,drum vicinal” situat în comuna Bozioru, judeţul Buzău
HCL  35 / 20232023/10/06Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Octombrie – Noiembrie – Decembrie 2023
HCL  34 / 20232023/10/06privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
HCL  33 / 20232023/09/08pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru anii şcolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 şi 2026-2027 pentru unităţile de învățământ de pe raza u.a.t Bozioru
HCL  32 / 20232023/09/08privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
HCL  31 / 20232023/09/08privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – terenuri cu destinaţia ,,drumuri vicinale” situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău;
HCL  30 / 20232023/08/04cu privire la înlocuirea preşedintelui de sedinţă dl. consilier SPĂTARU MARIAN cu dl. consilier MORĂRESCU ANDREI
HCL  29 / 20232023/08/04privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2023
HCL  28 / 20232023/08/04Privind instituirea de restricţii de cirulaţie cu limite de tonaj pe drumurile comunale DC 85 şi DC 89 şi a Podului Fişici aparţinând domeniului public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  27 / 20232023/07/05privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
HCL  26 / 20232023/06/28privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC85 și DC89, comuna Bozioru, județul Buzău”
HCL  25 / 20232023/06/28Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Iulie – August – Septembrie 2023
HCL  24 / 20232023/06/28privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație
HCL  23 / 20232023/05/26privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
HCL  22 / 20232023/05/26pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza unităţii administrativ – teritoriale a comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  21 / 20232023/05/23Privind aprobarea contului de executie al bugetului local şi situaţiile financiare anuale pentru anul 2022 
HCL  20 / 20232023/05/23privind privind aderarea si includerea Comunei Bozioru in parteneriatul LEADER Grup de Actiune Locala (GAL) „Colinele Buzaului” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
HCL  19 / 20232023/05/23privind pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Bozioru în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
HCL  18 / 20232023/05/12Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Mai 2023 -Iunie 2023
HCL  17 / 20232023/05/12privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2023
HCL  16 / 20232023/04/27privind stabilirea salariului de bază lunar, al secretarului general  al comunei Bozioru, judeţul Buzău şi actualizarea indemnizaţiei consilierilor locali conform Legii nr.103/2023
HCL  15 / 20232023/04/27Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău
HCL  14 / 20232023/04/27privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2024 cu rata inflaţaţiei de 13,8%
HCL  13 / 20232023/03/31pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub- uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
HCL  12 / 20232023/03/15privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru pe anul 2023, pentru aprobarea obiectivului de investiţie: ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BOZIORU”
HCL  11 / 20232023/03/08Privind alegerea pres􏱏edintelui de s􏱏edint􏰞a pentru lunile: Aprilie 2023 – Iunie 2023
HCL  10 / 20232023/03/08pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “PROGAZ BUZĂU 2020”
HCL  9 / 2023  2023/03/08privind darea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical din imobilul situat administrativ în sat Bozioru, Comuna Bozioru
HCL  8 / 2023  2023/03/08pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  7 / 2023 2023/02/01privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi unitatea Administrativ Teritorială Bozioru, judeţul Buzău, în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod MySmis 130963
HCL  6 / 2023 2023/02/01privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  5 / 2023 2023/02/01privind aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2022
HCL  4 / 2023 2023/02/01privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2022
HCL  3 / 2023 2023/02/01privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău şi a Listei de Investiţii pe anul 2023
HCL  2 / 2023 2023/01/06Privind efectuarea demersurilor de înscriere a comunei Bozioru în Planul de amenajare a teritoriului naţional– Secţiunea VIII-a – zone cu resurse turistice
HCL  1 / 2023 2023/01/06Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2020-2022 din excedentul bugetar al bugetului local
HCL  56 / 2022 2022/12/27privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Ianuarie 2023 – Martie 2023
HCL  55 / 2022 2022/12/27privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie ,,Modernizare sistem iluminat public stradaldin Comuna Bozioru, judetul Buzau”
HCL  54 / 2022 2022/12/27privind aprobarea închirierii prin “licitatie publica” a imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău
HCL  53 / 2022 2022/12/27privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  52 / 2022 2022/12/27privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna BOZIORU este membru asociat
HCL  51 / 2022 2022/12/27privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2023
HCL  50 / 2022 2022/12/27privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2023
HCL  49 / 2022 2022/12/27privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legiinr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023
HCL  48 / 2022 2022/12/27privind privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
HCL  47 / 2022 2022/12/27privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2023
HCL  46 / 2022 2022/12/27privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău a impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2023, stabilirea rangului şi zonareaîn cadrul localităţii
HCL  45 / 20222022/12/07privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
HCL  44 / 20222022/12/07Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – terenuri cu destinaţia ,,drum public local” situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău
HCL  43 / 20222022/11/22privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
HCL  42 / 20222022/11/22privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului – teren şi construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, în imobil cu altă destinaţie
HCL  41 / 20222022/10/31privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023
HCL  40 / 20222022/10/31privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bozioru consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 2022 -2023
HCL  39 / 2022 2022/09/29privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
HCL  38 / 2022 2022/09/09privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Ocrombrie – Noiembrie – Decembrie 2022
HCL  37 / 2022 2022/09/09privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020
HCL  36 / 2022 2022/09/09privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare Drumuri comunale DC 85 și DC 89, comuna Bozioru, județul Buzău”
HCL  35 / 2022 2022/09/09privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
HCL  34 / 2022 2022/09/09privind stabilirea modului de calcul a valorilor impozabile pentru clădirile rezidenţiale /nerezidenţiale, începând cu data de 1 ianuarie 2023
HCL  33 / 20222022/08/05privind participarea Comunei Bozioru la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”
HCL  32 / 2022 2022/08/05privind aprobarea vanzarii, cu respectarea dreptului de preemtiune către domnul Lautaru Ion si doamna Bălţescu Julieta a terenului în suprafata de 500 m.p., cu nr. Cadastral 20323 Bozioru, ce apartine domeniului privat al comunei Bozioru, judetul Buzău
HCL  31 / 20222022/08/05privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu plic inchis si stabilirea pretului depornire la licitatie a materialui lemnos conform APV-urilor nr.1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B
HCL  30 / 2022 2022/08/05privind aprobarea prelungirii, prin ,,act adiţional,” a contractului de închiriere nr.471/08.04.2010, încheiat între Comuna Bozioru şi S.C. DAMAR S.R.L.
HCL  29 / 2022 2022/08/05privind aprobarea prelungirii, prin ,,act adiţional,” a contractului de închiriere nr.1975/05.08.2020, încheiat între Comuna Bozioru şi S.C. 2M FARMA SRL
HCL  28 / 2022 2022/08/05privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
HCL  27 / 20222022/07/06privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2022
HCL  26 / 20222022/07/06privind aprobarea Regulamentul de eliberare a avizului de principiu şi a acordului administratorului drumurilor pentru lucrările aferente reţelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău, care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi
HCL  25 / 20222022/07/06privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022
HCL  24 / 20222022/06/29Privind alegerea pre􏱄edintelui de s􏱄edint􏰟 pentru lunile Iulie 􏰀 – August – Septembrie 2022
HCL  23 / 20222022/06/29privind categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrulProgramului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
HCL  22 / 20222022/06/29privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
HCL  21 / 20222022/06/29privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizarecătre Compania de Apa S.A. Buzău
HCL  20 / 20222022/05/31privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație
HCL  19 / 20222022/05/31Privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a unui imobil, (teren şi construcţie), situat în intravilanul satului Scăeni
HCL  18 / 20222022/05/31Privind aprobarea contului de executie al bugetului local şi situaţiile financiare anuale pe anul 2021 
HCL  17 / 20222022/04/29privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație
HCL  16 / 20222022/04/29privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflaţaţiei de 5,1%
HCL  15 / 20222022/03/25Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Aprilie – Mai – Iunie 2022
HCL  14 / 20222022/03/25privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022 – 2
HCL  13 / 20222022/03/25Privind aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa maximă autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal – DC 85 – din localitatea Bozioru, judeţul Buzău
HCL  12 / 20222022/03/25Privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bozioru, prin concesiune
HCL  11 / 20222022/03/04privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022 -1
HCL  10 / 20222022/03/04privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău 
HCL  9 / 20222022/03/04privind actualizarea prețului de închiriere, redistribuirea suprafețelor de pajişte disponibile aflate în proprietatea privată a localității și actualizarea Regulamentului privind regimul închirierii suprafeţelor de pajişti aflate în proprietatea privată a comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL  8 / 20222022/02/10pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei BOZIORU în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”
HCL  7 / 20222022/02/10privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru pe anul 2022
HCL  6 / 20222022/02/10privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA şi MIHĂILEŞTI în Asociație
HCL  5 / 20222022/02/10privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociație
HCL  4 / 20222022/01/17Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2021
HCL  3 / 20222022/01/17privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în  semestrul II al anului 2021
HCL  2 / 20222022/01/17Privind stabilirea loca􏰝iei de depozitare provizorie a de􏱆eurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru, jude􏰝ul Buz􏰜u
HCL 1 / 20222022/01/17Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul  comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 47 / 20212021/12/27privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, 􏰮􏰥􏰧􏰟􏰯􏰥􏰤 􏰑􏰥􏰭􏰜􏰥􏰓 pe anul 2021
HCL 46 / 20212021/12/21Privind alegerea pre􏱆edintelui de 􏱆edint􏰜 pentru lunile Ianuarie 􏰀Februarie -Martie 2022
HCL 45 / 20212021/12/21rivind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 44 / 20212021/12/21privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2022
HCL 43 / 20212021/12/21privindnumirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri în Consiliul de Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar
HCL 42 / 20212021/12/21Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2022 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 41 / 20212021/12/21privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2022
HCL 40 / 20212021/12/21privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice  la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2022
HCL 39 / 20212021/12/21Privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2022
HCL 38 / 20212021/12/21Privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău
HCL 37 / 20212021/12/10privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe  anul 2021
HCL 36 / 20212021/11/26privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2021
HCL 35 / 20212021/11/10Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 2021 – 2022
HCL 34 / 20212021/11/10privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bozioru în Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii Gimnaziale Bozioru
HCL 33 / 20212021/10/01privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, 􏰕􏰖􏰗􏰘􏰙􏰖􏰚 􏰇􏰖􏰛􏰜􏰖􏰊 pe anul 2021
HCL 32 / 20212021/10/01privind aprobarea cererii de finan􏱈are 􏱉i a devizului general pentru obiectivul de investi􏱊ii 􏱋􏰩􏰡􏰿􏰢􏰟􏰜􏰠􏱇􏰀􏰟􏰢 􏰿􏰟􏰰􏰩􏰰􏰟􏰠 􏰱􏰡􏰩􏰰􏰜􏰀􏰤􏰢 􏰿􏰱 􏱌􏰹 􏱍􏰠 DC 89, COMUNA BOZIORU, 􏱅􏰰􏰿􏰢􏱆􏰰􏰤 􏰲􏰰􏱇􏱃􏰰􏱋 în cadrul Programului Na􏱈ional de Investi􏱈ii 􏱋Anghel Saligny􏱋
HCL 31 / 20212021/09/24Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Octombrie – Noiembrie – Decembrie 2021
HCL 30 / 20212021/09/24Privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz şi de interes public local -1
HCL 29 / 20212021/09/24privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, jud􏰄􏰕􏰂􏰗 􏰞􏰂􏰋􏰐􏰂􏰘 pe anul 2021
HCL 28 / 20212021/08/02pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Bozioru în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”
HCL 27 / 20212021/08/02privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2021
HCL 26 / 20212021/08/02privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2021
HCL 25 / 20212021/08/02privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani
HCL 24 / 20212021/08/02Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 23 / 20212021/07/09privind rectificarea Bugetului local pe anul 2021
HCL 22 / 20212021/07/09privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene
HCL 21 / 20212021/07/09Cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială comuna Bozioru, judeţul Buzău
HCL 20 / 20212021/06/30Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Iulie- August- Septembrie 2021
HCL 19 / 20212021/06/30privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociaţie
HCL 18 / 20212021/06/30privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociaţie
HCL 17 / 20212021/06/30privind încredinţarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă S.A. Buzău
HCL 16 / 20212021/05/31privind aprobarea Contului de Execuţie şi închiderea Exerciţiului financiar bugetar pe anul 2020
HCL 15 / 20212021/04/16Privind atestarea modificării domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 14 / 20212021/04/16privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţaţiei de 2,6%
HCL 13 / 20212021/04/16privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 2021
HCL 12 / 20212021/04/16Privind aprobarea programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate, precum şi amplasamentul staţiilor publice de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Bozioru
HCL 11 / 20212021/04/16privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru pentru anul 2021
HCL 10 / 20212021/03/31privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna BOZIORU este membru asociat
HCL 9 / 20212021/03/31Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2021
HCL 8 / 20212021/03/31pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii şcolari 2021 – 2022 şi 2022 – 2023
HCL 7 / 20212021/03/31privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, respectiv organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bozioruşi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 6 / 20212021/02/12privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Bozioru este membru asociat
HCL 5 / 20212021/02/12privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 4 / 20212021/02/12Privind aprobarea Organigramei şi modificarea Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 3 / 20212021/02/12Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2020
HCL 2 / 20212021/01/07privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2020
HCL 1 / 20212021/01/07privind aprobarea acoperii deficitului bugetar aferent anului 2020 al secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 41 / 20202020/12/30Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
HCL 40 / 20202020/12/30privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publicisi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2021
HCL 39 / 20202020/12/30privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2021
HCL 38 / 20202020/12/30Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
HCL 37 / 20202020/12/30privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2021
HCL 36 / 20202020/12/30Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 35 / 20202020/12/30Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 34 / 20202020/11/26Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precum şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă domestică
HCL 33 / 20202020/11/26privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău
HCL 32 / 20202020/11/26privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local