Acte Alocatii si Indemnizatii

Indemnizaţia/Stimulent creştere copii

IMPORTANT

Modificări importante privind indemnizaţia de creştere a copilului, au fost reglementate prin:

       O.U.G. 55/2017

Incepând cu 1 iulie 2016 au intrat în vigoare noile modificări privind indemnizaţia de creştere a copilului, reglementate prin:

Legea 66/2016 

Hotararea de Guvern 449/2016 

Ordin 1099/2016

          Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările si completările prevazute de Legea 66/2016 si H.G 449/2016.

          Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
– Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
– Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
– Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată;
– Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 650 ron;

 

           Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului 

– Cerere tip – (Anexa 1) ; 

– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie; 

– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

– dosar cu şină;

 
  PENTRU SALARIAŢI: 

– adeverinţa tip – (Anexa 2), eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip – format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

– copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;

– act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul.

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE: 

 

– decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

– certificat de atestare fiscală pe firma;

– document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;

– pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.
Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de inserţie 

– Cerere tip – (Anexa 1)  ;

– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

– extras de cont pe numele solicitantului / titularului ((actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)  )

– dosar cu şină;

 

 PENTRU SALARIAŢI: 

– adeverinţa tip – (Anexa 2), eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip – format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

– decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii /realizarea de venituri supuse impozitului  și că nu a solicitat concediul pentru creștere copil. 

Atenție! Persoana care beneficiează de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiează de acest drept

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

 

– decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

– certificat de atestare fiscală pe firma;

– document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție);

– document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediu sarcină și lauzie, dacă este cazul

– pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.
Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

 

Acte necesare în situaţia în care se solicită modificare din indemnizaţie în stimulent sau din stimulent în indemnizaţie

 

– Cerere tip – (Anexa 1);

– Certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie și carţile de identitate ale ambilor părinţi in original şi copie;

– Copie conform cu originalul după Decizia de revenire în activitate sau adeverință salariat – pentru modificare indemnizație/stimulent, respectiv suspendare activitate – pentru modificare stimulent/ indemnizatie;

– Extras de cont pe numele solicitantului / titularului

 Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

 

Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt părinte

 

– Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naşte copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puţin o lună pentru celălalt parinte;

– Celălalt parinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană perntru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Buzau, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu doreşte să solicite acest drept si perioada de plata va fi redusă cu o lună;

– În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze luna rezervată pentru concediu creștere copil

– Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta  1 an şi 11 luni,  perioada rezervată se poate amâna şi cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, parintele care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puţin 2 luni pentru celălat soţ, înainte de a împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani;

– Pentru a exista continuitate în plata pentru pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de  2 ani.
 Important – În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pană la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap (cu condiția ca în acest timp să se realizeze venituri supuse impozitului).

 

Alocaţia de stat pentru copii

 

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

  1. a) 200lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

  2. b) 84lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

Acte necesare

– Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp cu cel de indemnizaţie :  

– Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie

– Certificat naştere copil -original şi copie;

– B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;

 Certificat de căsătorie – original şi copie;

 Dosar;

– Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

 

 Observatii: 

  1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parintişi ale copiilor, în ORIGINAL

  2. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic sau la sediul D.A.S. Buzau, angajaţii Serviciului Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii pentru detalii.

  3. IMPORTANT – La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în U.E.

 

– Certificat naştere copil – copie şi original

– Buletine /Carti identitate parinti – copie şi original

 Certificat de căsătorie – original şi copie;

– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)

– Dosar;

– Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

– Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au  fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
– Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în Republica Moldova

 

– Certificat naştere copil – copie şi original

– Buletine /Carti identitate parinti – copie şi original

 Certificat de căsătorie – original şi copie;

– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)

– Dosar;

– Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

– Acordul celuilalt sot (declaraţie scrisă de mână), dupa modelul de mai jos.

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

ATENŢIE!

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

                                                Nume si prenume: _____________________

Data:

                                                Semnatura: ___________

 

 ATENŢIE! NOU

Pentru copiii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi in UE şi Republica Moldova

Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.

Dacă nu este prezentată negaţia/adeverinţa menţionată mai sus, este necesar ca angajaţii DAS Buzau să efectueze o anchetă socială la domiciliu, din care să rezulte că părintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocaţia de stat locuieşte împreună cu copilul, în comuna Bozioru – România.

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

 

Alocaţia pentru susţinerea familiei

 

ATENŢIE!

 

Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Alocaţia pentru susţinerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea mijloacelor de trai şi este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată şi republicată.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi să beneficieze.

Legislatie:

– Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare

– Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

– Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1474/2011pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

– O.U.G. 93/2016

 

 Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF), care se acordă pentru familii cu copii în intreţinere şi un venit net lunar de până la 530 lei/membru de familie

 

– Cărţi/buletine de identitate ale părinţilor (copie şi original);
– Certificatul de căsătorie (copie şi original);
– Certificatele de naştere ale copiilor şi cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii şi original);
– Livretul de familie, completat la zi (copie şi original);
– Hotărâre judecatorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la Penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul (copie şi original);
– Hotărâre judecătorească definitivă de incredinţare a copiilor, hotărâre pentru instituirea unei măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie şi original);
– Contract locuinţă (copie şi original);
– Adeverinţă de la asociaţia de locatari/proprietari din care să reiasă că intreaga familie locuieşte la adresa declarată;
– Adeverinţe privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor şomaj/ajutor social/declaraţie notarială pentru persoanele care nu realizează venituri (parinţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi care locuiesc cu familia), pentru luna anterioară depunerii cererii. In adeverinţele de salariat, este necesar să se menţioneze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;
– Cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul;
– Cupon alocaţie de stat/extras de cont (ultima sumă primită);
– Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar incheiat, nota la purtare şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;
– Certificat de atestare fiscală de la Finanţele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii soţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia;
– Adeverinţa de la Registrul agricol, pentru ambii soţi/parteneri şi copii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia;
– Adeverinţa de venit de la Administraţia Finanţelor Publice, pentru ambii soţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia, atât pentru anul in curs, cât şi pentru anul anterior;
– Certificat de încadrare in grad de handicap (copie şi original), dacă este cazul;
– In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta şi documente referitoare la partener;
– Un dosar pentru încopciat.

 Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile

  1. 

 Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

  2. 

 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care          depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

 1.

 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

  2.

 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

  3.

 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

  4.

 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

  5.

 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

  6.

 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale

  7.

 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 *) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

  1.

 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1.

 Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

 

  NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social.