Hotărâri de consiliu

Denumire document:Descriere pe scurt a documentului:Emis la data:
HCL  39 / 2023Privind modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/11/10
HCL  38 / 2023privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 2023 -2024 şi a reprezentanţului în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Bozioru, judeţul Buzău2023/10/26
HCL  37 / 2023pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Bozioru, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, componenta C15: Educaţie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie și dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar, Investiţia 10. Dezvoltarea reţelei de școli verzi și achiziţionarea de microbuze verzi2023/10/26
HCL  36 / 2023Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unui imobil – teren cu destinaţia ,,drum vicinal” situat în comuna Bozioru, judeţul Buzău2023/10/26
HCL  35 / 2023Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Octombrie – Noiembrie – Decembrie 20232023/10/06
HCL  34 / 2023privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20232023/10/06
HCL  33 / 2023pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru anii şcolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 şi 2026-2027 pentru unităţile de învățământ de pe raza u.a.t Bozioru2023/09/08
HCL  32 / 2023privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20232023/09/08
HCL  31 / 2023privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – terenuri cu destinaţia ,,drumuri vicinale” situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău;2023/09/08
HCL  30 / 2023cu privire la înlocuirea preşedintelui de sedinţă dl. consilier SPĂTARU MARIAN cu dl. consilier MORĂRESCU ANDREI2023/08/04
HCL  29 / 2023privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 20232023/08/04
HCL  28 / 2023Privind instituirea de restricţii de cirulaţie cu limite de tonaj pe drumurile comunale DC 85 şi DC 89 şi a Podului Fişici aparţinând domeniului public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/08/04
HCL  27 / 2023privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20232023/07/05
HCL  26 / 2023privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC85 și DC89, comuna Bozioru, județul Buzău”2023/06/28
HCL  25 / 2023Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Iulie – August – Septembrie 20232023/06/28
HCL  24 / 2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație2023/06/28
HCL  23 / 2023privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20232023/05/26
HCL  22 / 2023pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza unităţii administrativ – teritoriale a comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/05/26
HCL  21 / 2023Privind aprobarea contului de executie al bugetului local şi situaţiile financiare anuale pentru anul 2022 2023/05/23
HCL  20 / 2023privind privind aderarea si includerea Comunei Bozioru in parteneriatul LEADER Grup de Actiune Locala (GAL) „Colinele Buzaului” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-20272023/05/23
HCL  19 / 2023privind pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Bozioru în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/23
HCL  18 / 2023Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Mai 2023 -Iunie 20232023/05/12
HCL  17 / 2023privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20232023/05/12
HCL  16 / 2023privind stabilirea salariului de bază lunar, al secretarului general  al comunei Bozioru, judeţul Buzău şi actualizarea indemnizaţiei consilierilor locali conform Legii nr.103/20232023/04/27
HCL  15 / 2023Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău2023/04/27
HCL  14 / 2023privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2024 cu rata inflaţaţiei de 13,8%2023/04/27
HCL  13 / 2023pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub- uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/03/31
HCL  12 / 2023privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru pe anul 2023, pentru aprobarea obiectivului de investiţie: ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BOZIORU”2023/03/15
HCL  11 / 2023Privind alegerea pres􏱏edintelui de s􏱏edint􏰞a pentru lunile: Aprilie 2023 – Iunie 20232023/03/08
HCL  10 / 2023pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/03/08
HCL  9 / 2023  privind darea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical din imobilul situat administrativ în sat Bozioru, Comuna Bozioru2023/03/08
HCL  8 / 2023  pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/03/08
HCL  7 / 2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi unitatea Administrativ Teritorială Bozioru, judeţul Buzău, în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod MySmis 1309632023/02/01
HCL  6 / 2023 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/02/01
HCL  5 / 2023 privind aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 20222023/02/01
HCL  4 / 2023 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 20222023/02/01
HCL  3 / 2023 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău şi a Listei de Investiţii pe anul 20232023/02/01
HCL  2 / 2023 Privind efectuarea demersurilor de înscriere a comunei Bozioru în Planul de amenajare a teritoriului naţional– Secţiunea VIII-a – zone cu resurse turistice2023/01/06
HCL  1 / 2023 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2020-2022 din excedentul bugetar al bugetului local2023/01/06
HCL  56 / 2022 privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Ianuarie 2023 – Martie 20232022/12/27
HCL  55 / 2022 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie ,,Modernizare sistem iluminat public stradaldin Comuna Bozioru, judetul Buzau”2022/12/27
HCL  54 / 2022 privind aprobarea închirierii prin “licitatie publica” a imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău2022/12/27
HCL  53 / 2022 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/27
HCL  52 / 2022 privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna BOZIORU este membru asociat2022/12/27
HCL  51 / 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 20232022/12/27
HCL  50 / 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 20232022/12/27
HCL  49 / 2022 privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legiinr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 20232022/12/27
HCL  48 / 2022 privind privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20222022/12/27
HCL  47 / 2022 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20232022/12/27
HCL  46 / 2022 privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău a impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2023, stabilirea rangului şi zonareaîn cadrul localităţii2022/12/27
HCL  45 / 2022privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20222022/12/07
HCL  44 / 2022Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unor imobile – terenuri cu destinaţia ,,drum public local” situate în comuna Bozioru, judeţul Buzău2022/12/07
HCL  43 / 2022privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20222022/11/22
HCL  42 / 2022privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului – teren şi construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, în imobil cu altă destinaţie2022/11/22
HCL  41 / 2022privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 2022 – 20232022/10/31
HCL  40 / 2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bozioru consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 2022 -20232022/10/31
HCL  39 / 2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20222022/09/29
HCL  38 / 2022 privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: Ocrombrie – Noiembrie – Decembrie 20222022/09/09
HCL  37 / 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-20202022/09/09
HCL  36 / 2022 privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare Drumuri comunale DC 85 și DC 89, comuna Bozioru, județul Buzău”2022/09/09
HCL  35 / 2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20222022/09/09
HCL  34 / 2022 privind stabilirea modului de calcul a valorilor impozabile pentru clădirile rezidenţiale /nerezidenţiale, începând cu data de 1 ianuarie 20232022/09/09
HCL  33 / 2022privind participarea Comunei Bozioru la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”2022/08/05
HCL  32 / 2022 privind aprobarea vanzarii, cu respectarea dreptului de preemtiune către domnul Lautaru Ion si doamna Bălţescu Julieta a terenului în suprafata de 500 m.p., cu nr. Cadastral 20323 Bozioru, ce apartine domeniului privat al comunei Bozioru, judetul Buzău2022/08/05
HCL  31 / 2022privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu plic inchis si stabilirea pretului depornire la licitatie a materialui lemnos conform APV-urilor nr.1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B2022/08/05
HCL  30 / 2022 privind aprobarea prelungirii, prin ,,act adiţional,” a contractului de închiriere nr.471/08.04.2010, încheiat între Comuna Bozioru şi S.C. DAMAR S.R.L.2022/08/05
HCL  29 / 2022 privind aprobarea prelungirii, prin ,,act adiţional,” a contractului de închiriere nr.1975/05.08.2020, încheiat între Comuna Bozioru şi S.C. 2M FARMA SRL2022/08/05
HCL  28 / 2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20222022/08/05
HCL  27 / 2022privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 20222022/07/06
HCL  26 / 2022privind aprobarea Regulamentul de eliberare a avizului de principiu şi a acordului administratorului drumurilor pentru lucrările aferente reţelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău, care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi2022/07/06
HCL  25 / 2022privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 20222022/07/06
HCL  24 / 2022Privind alegerea pre􏱄edintelui de s􏱄edint􏰟 pentru lunile Iulie 􏰀 – August – Septembrie 20222022/06/29
HCL  23 / 2022privind categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrulProgramului Național de Investiții ”Anghel Saligny”2022/06/29
HCL  22 / 2022privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”2022/06/29
HCL  21 / 2022privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizarecătre Compania de Apa S.A. Buzău2022/06/29
HCL  20 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație2022/05/31
HCL  19 / 2022Privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a unui imobil, (teren şi construcţie), situat în intravilanul satului Scăeni2022/05/31
HCL  18 / 2022Privind aprobarea contului de executie al bugetului local şi situaţiile financiare anuale pe anul 2021 2022/05/31
HCL  17 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație2022/04/29
HCL  16 / 2022privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflaţaţiei de 5,1%2022/04/29
HCL  15 / 2022Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Aprilie – Mai – Iunie 20222022/03/25
HCL  14 / 2022privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022 – 22022/03/25
HCL  13 / 2022Privind aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa maximă autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal – DC 85 – din localitatea Bozioru, judeţul Buzău2022/03/25
HCL  12 / 2022Privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bozioru, prin concesiune2022/03/25
HCL  11 / 2022privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022 -12022/03/04
HCL  10 / 2022privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău 2022/03/04
HCL  9 / 2022privind actualizarea prețului de închiriere, redistribuirea suprafețelor de pajişte disponibile aflate în proprietatea privată a localității și actualizarea Regulamentului privind regimul închirierii suprafeţelor de pajişti aflate în proprietatea privată a comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/03/04
HCL  8 / 2022pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei BOZIORU în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/10
HCL  7 / 2022privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru pe anul 20222022/02/10
HCL  6 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA şi MIHĂILEŞTI în Asociație2022/02/10
HCL  5 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociație2022/02/10
HCL  4 / 2022Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 20212022/01/17
HCL  3 / 2022privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în  semestrul II al anului 20212022/01/17
HCL  2 / 2022Privind stabilirea loca􏰝iei de depozitare provizorie a de􏱆eurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru, jude􏰝ul Buz􏰜u2022/01/17
HCL 1 / 2022Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul  comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/01/17
HCL 47 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, 􏰮􏰥􏰧􏰟􏰯􏰥􏰤 􏰑􏰥􏰭􏰜􏰥􏰓 pe anul 20212021/12/27
HCL 46 / 2021Privind alegerea pre􏱆edintelui de 􏱆edint􏰜 pentru lunile Ianuarie 􏰀Februarie -Martie 20222021/12/21
HCL 45 / 2021rivind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/12/21
HCL 44 / 2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 20222021/12/21
HCL 43 / 2021privindnumirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri în Consiliul de Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar2021/12/21
HCL 42 / 2021Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2022 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/12/21
HCL 41 / 2021privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 20222021/12/21
HCL 40 / 2021privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice  la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20222021/12/21
HCL 39 / 2021Privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul fiscal 20222021/12/21
HCL 38 / 2021Privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău2021/12/21
HCL 37 / 2021privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe  anul 20212021/12/10
HCL 36 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 20212021/11/26
HCL 35 / 2021Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 2021 – 20222021/11/10
HCL 34 / 2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bozioru în Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii Gimnaziale Bozioru2021/11/10
HCL 33 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, 􏰕􏰖􏰗􏰘􏰙􏰖􏰚 􏰇􏰖􏰛􏰜􏰖􏰊 pe anul 20212021/10/01
HCL 32 / 2021privind aprobarea cererii de finan􏱈are 􏱉i a devizului general pentru obiectivul de investi􏱊ii 􏱋􏰩􏰡􏰿􏰢􏰟􏰜􏰠􏱇􏰀􏰟􏰢 􏰿􏰟􏰰􏰩􏰰􏰟􏰠 􏰱􏰡􏰩􏰰􏰜􏰀􏰤􏰢 􏰿􏰱 􏱌􏰹 􏱍􏰠 DC 89, COMUNA BOZIORU, 􏱅􏰰􏰿􏰢􏱆􏰰􏰤 􏰲􏰰􏱇􏱃􏰰􏱋 în cadrul Programului Na􏱈ional de Investi􏱈ii 􏱋Anghel Saligny􏱋2021/10/01
HCL 31 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Octombrie – Noiembrie – Decembrie 20212021/09/24
HCL 30 / 2021Privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz şi de interes public local -12021/09/24
HCL 29 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, jud􏰄􏰕􏰂􏰗 􏰞􏰂􏰋􏰐􏰂􏰘 pe anul 20212021/09/24
HCL 28 / 2021pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Bozioru în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”2021/08/02
HCL 27 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 20212021/08/02
HCL 26 / 2021privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 20212021/08/02
HCL 25 / 2021privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani2021/08/02
HCL 24 / 2021Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/02
HCL 23 / 2021privind rectificarea Bugetului local pe anul 20212021/07/09
HCL 22 / 2021privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene2021/07/09
HCL 21 / 2021Cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială comuna Bozioru, judeţul Buzău2021/07/09
HCL 20 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Iulie- August- Septembrie 20212021/06/30
HCL 19 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociaţie2021/06/30
HCL 18 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociaţie2021/06/30
HCL 17 / 2021privind încredinţarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă S.A. Buzău2021/06/30
HCL 16 / 2021privind aprobarea Contului de Execuţie şi închiderea Exerciţiului financiar bugetar pe anul 20202021/05/31
HCL 15 / 2021Privind atestarea modificării domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/04/16
HCL 14 / 2021privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţaţiei de 2,6%2021/04/16
HCL 13 / 2021privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 20212021/04/16
HCL 12 / 2021Privind aprobarea programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate, precum şi amplasamentul staţiilor publice de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Bozioru2021/04/16
HCL 11 / 2021privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru pentru anul 20212021/04/16
HCL 10 / 2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna BOZIORU este membru asociat2021/03/31
HCL 9 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile aprilie, mai şi iunie 20212021/03/31
HCL 8 / 2021pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii şcolari 2021 – 2022 şi 2022 – 20232021/03/31
HCL 7 / 2021privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, respectiv organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bozioruşi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/03/31
HCL 6 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Bozioru este membru asociat2021/02/12
HCL 5 / 2021privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/02/12
HCL 4 / 2021Privind aprobarea Organigramei şi modificarea Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/02/12
HCL 3 / 2021Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 20202021/02/12
HCL 2 / 2021privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 20202021/01/07
HCL 1 / 2021privind aprobarea acoperii deficitului bugetar aferent anului 2020 al secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/01/07
HCL 41 / 2020Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local2020/12/30
HCL 40 / 2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publicisi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 20212020/12/30
HCL 39 / 2020privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20212020/12/30
HCL 38 / 2020Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20212020/12/30
HCL 37 / 2020privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 20212020/12/30
HCL 36 / 2020Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/12/30
HCL 35 / 2020Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/12/30
HCL 34 / 2020Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precum şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă domestică2020/11/26
HCL 33 / 2020privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/11/26
HCL 32 / 2020privind rectificarea bugetului local pentru anul 20202020/11/26